Jubelton definitief in duigen

Dit is gelijk aan het bedrag dat ouders ook zonder de verplichte besteding aan de eigen woning eenmalig belastingvrij mogen schenken aan kinderen. Voor schenkingen door anderen dan ouders (derden) geldt normaal gesproken de lage vrijstelling van art. 33 onderdeel 7 SW 1956. De verlaging van de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning gaat in 2023 voor deze schenkingen van derden niet naar de lage derden vrijstelling maar eveneens naar € 28.947. Voor deze schenkingen van derden is dus in beperkte mate de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2023 nog in stand gebleven. Met ingang van 2024 is hiervoor ook het doek gevallen. Een schenking van een derde is nu alleen nog maar vrijgesteld tot het bedrag van € 2.658 (in 2024).

Belang voor de praktijk

De verplichting om de schenking te besteden aan de eigen woning (art. 5 lid 1 onderdeel b Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, tekst 2013) blijft van kracht ongeacht het jaar waarin de schenking ontvangen is. Deze bestedingseis houdt in dat het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning is gedaan, moet zijn besteed ten behoeve van een eigen woning.

Concreet betekent dit dat jubeltonnen die in 2022 zijn geschonken uiterlijk op 31 december 2024 moeten zijn besteed aan een eigen woning. Jubeltonnetjes die in 2023 zijn geschonken moeten op uiterlijk 31 december 2025 aan de eigen woning zijn besteed.

Voorbeeld

Victor schenkt eind 2022 een bedrag van € 106.000 aan dochter Victoria (32) ten behoeve van een (eigen) woning die zij op het oog heeft. Victoria koopt vervolgens in 2023 een woning en doet in dit jaar een aanbetaling van € 40.000. De levering van de eigen woning en de betaling van de koopsom vinden in 2024 plaats, waardoor Victoria in 2024 de resterende € 66.000 besteedt. De eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning is in dit geval van toepassing, vooropgesteld dat ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan.